associated address space nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

associated address space nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm associated address space giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của associated address space.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • associated address space

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    không gian địa chỉ kết hợp