associated expert nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

associated expert nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm associated expert giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của associated expert.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • associated expert

    * kinh tế

    chuẩn chuyên gia

    chuyên gia cộng tác