associated homogeneous system nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

associated homogeneous system nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm associated homogeneous system giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của associated homogeneous system.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • associated homogeneous system

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    hệ thuần nhất liên kết