associated society nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

associated society nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm associated society giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của associated society.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • associated society

    * kinh tế

    hội liên hiệp