associated calling device identifier (acdi) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

associated calling device identifier (acdi) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm associated calling device identifier (acdi) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của associated calling device identifier (acdi).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • associated calling device identifier (acdi)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    phần tử nhận dạng thiết bị gọi đi kèm