associated decimal number nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

associated decimal number nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm associated decimal number giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của associated decimal number.

Từ điển Anh Việt

  • associated decimal number

    (Tech) số thập phân kết hợp