associated integral function nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

associated integral function nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm associated integral function giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của associated integral function.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • associated integral function

    * kỹ thuật

    hàm nguyên liên đới