associated managing editor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

associated managing editor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm associated managing editor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của associated managing editor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • associated managing editor

    * kinh tế

    phó chủ biên