associated shipping pty nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

associated shipping pty nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm associated shipping pty giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của associated shipping pty.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • associated shipping pty

    * kinh tế

    Công ty Liên hợp Vận tải biển (của Chân Úc)