associated tensors nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

associated tensors nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm associated tensors giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của associated tensors.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • associated tensors

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    các tensơ kết hợp