associated professor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

associated professor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm associated professor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của associated professor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • associated professor

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    phó giáo sư