associate in arts nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

associate in arts nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm associate in arts giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của associate in arts.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • associate in arts

    an associate degree in arts

    Synonyms: AA

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).