associate in applied science nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

associate in applied science nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm associate in applied science giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của associate in applied science.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • associate in applied science

    an associate degree in applied science

    Synonyms: AAS

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).