asarh nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

asarh nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm asarh giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của asarh.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • asarh

    the fourth month of the Hindu calendar

    Synonyms: Asadha

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).