a/m nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

a/m nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm a/m giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của a/m.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • a/m

    * kỹ thuật

    điện:

    ampe trên mét