at nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

at nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm at giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của at.

Từ điển Anh Việt

 • at

  /æt, ət/

  * danh từ

  ở tại (chỉ vị trí)

  at Haiduong: ở Hải dương

  at school: ở trường

  at home: ở nhà

  at the meeting: ở cuộc họp

  at a depth of six meters: ở độ sâu sáu mét

  at the butcher's: ở cửa hàng thịt

  vào, vào lúc, vào hồi (chỉ thời gian)

  at six o'clock: vào lúc sáu giờ

  at midnight: vào lúc nửa đêm

  at mealtime: vào giờ ăn cơm

  đang, đang lúc

  at work: đang làm việc

  at breakfast: đang ăn sáng

  what are you at now?: bây giờ anh đang bận gì?

  at peace: đang lúc hoà bình

  at rest: đang lúc nghỉ ngơi

  vào, nhắm vào, về phía

  to throw a stone at somebody: ném một cục đá vào ai

  to look at the picture: nhìn (vào) bức tranh

  to laugh at somebody: cười (vào mặt) ai

  với (chỉ giá cả...)

  at a high price: với giá cao

  at 3đ a kilogram: (với giá) ba đồng một kilôgram

  khi; về

  we were very sad at hearing the news: chúng tổi rất buồn khi nghe thấy tin đó

  he was surprised at what he saw: nó ngạc nhiên về những điều nó được trông thấy

  theo

  at your request: theo lời yêu cầu của anh

  at your command: theo lệnh của anh

  về (một môn nào...)

  to be good at mathematics: giỏi (về môn) toán

  at all

  (xem) all

  events

  (xem) event

  at best

  (xem) best

  at first

  (xem) first

  at last

  at least

  (xem) least

  at [the] most

  (xem) most

  at once

  (xem) once

  at once

  (xem) one

  at that

  như vậy, như thế

  we must take it at that: chúng ta phải thừa nhận điều đó như vậy

  hơn nữa, mà lại còn

  he lost an arm and the right arm at that: anh ấy cụt cánh tay mà lại là cánh tay phải

  at time

  (xem) time

  at no time

  không bao giờ

  at worst

  (xem) worst

 • at

  ở, vào lúc

  at fist từ đầu

  at least ít nhất

  at most nhiều nhất

  at once ngay tức khắc, lập tức

  at times đôi khi

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • at

  * kinh tế

  căn cứ, theo ... (biểu thị giá cả hoặc hối suất, ký hiệu là *)

  * kỹ thuật

  ở

  toán & tin:

  vào lúc

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • at

  100 at equal 1 kip in Laos

  Similar:

  astatine: a highly unstable radioactive element (the heaviest of the halogen series); a decay product of uranium and thorium

  Synonyms: atomic number 85