attic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

attic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm attic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của attic.

Từ điển Anh Việt

 • attic

  /'ætik/

  * tính từ

  (thuộc) thành A-ten

  sắc sảo, ý nhị

  attic salt (wit): lời nói ý nhị

  * danh từ

  tiếng A-ten

  gác mái

  (kiến trúc) tường mặt thượng, tầng mặt thượng (tường hoặc tầng nhỏ làm trên hết để che mái nhà phía đằng trước)

  to have rats in the attic

  (từ lóng) hơi điên, hơi gàn

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • attic

  * kỹ thuật

  gác thượng

  phòng gác thượng

  tầng áp mái

  tầng hầm mái

  xây dựng:

  gác mái

  mặt hồi

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • attic

  the dialect of Ancient Greek spoken and written in Attica and Athens and Ionia

  Synonyms: Ionic, Ionic dialect, Classical Greek

  informal terms for a human head

  Synonyms: bean, bonce, noodle, noggin, dome

  (architecture) a low wall at the top of the entablature; hides the roof

  of or relating to Attica or its inhabitants or to the dialect spoken in Athens in classical times

  Attic Greek

  Similar:

  loft: floor consisting of open space at the top of a house just below roof; often used for storage

  Synonyms: garret