bean nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bean nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bean giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bean.

Từ điển Anh Việt

 • bean

  /bi:n/

  * danh từ

  đậu

  hột (cà phê)

  (từ lóng) cái đầu

  (từ lóng) tiền đồng

  not to have a bean: không một xu dính túi

  not worth a bean: không đáng một trinh

  to be full of beans

  hăng hái, sôi nổi, phấn chấn

  every bean has its black

  (tục ngữ) nhân vô thập toàn, người ta ai mà chẳng có khuyết điểm

  to get beans

  (thông tục) bị trừng phạt, bị mắng mỏ, bị đánh đập

  to give somebody beans

  (từ lóng) trừng phạt ai, mắng mỏ ai

  like beans

  hết sức nhanh, mở hết tốc độ

  a hill of beans

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) toàn những vật mọn; toàn những chuyện lặt vặt không đáng kể

  to know beans; to know how many beans make five

  láu, biết xoay xở

  old bean

  (từ lóng) bạn thân, bạn tri kỷ

  to spill the beans

  (xem) spill

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • bean

  * kinh tế

  đậu đỏ

  hột (cà phê)

  * kỹ thuật

  hạt

  van điều tiết

  xây dựng:

  đậu

  hóa học & vật liệu:

  vòi phun (khai thác)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • bean

  any of various edible seeds of plants of the family Leguminosae used for food

  Synonyms: edible bean

  any of various seeds or fruits that are beans or resemble beans

  any of various leguminous plants grown for their edible seeds and pods

  Synonyms: bean plant

  hit on the head, especially with a pitched baseball

  Similar:

  attic: informal terms for a human head

  Synonyms: bonce, noodle, noggin, dome