bean tostada nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bean tostada nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bean tostada giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bean tostada.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • bean tostada

    a flat tortilla topped with refried beans

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).