bean aphid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bean aphid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bean aphid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bean aphid.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • bean aphid

    Similar:

    blackfly: blackish aphid that infests e.g. beans and sugar beets

    Synonyms: Aphis fabae

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).