aphis fabae nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aphis fabae nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aphis fabae giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aphis fabae.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • aphis fabae

    Similar:

    blackfly: blackish aphid that infests e.g. beans and sugar beets

    Synonyms: bean aphid

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).