blackfly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blackfly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blackfly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blackfly.

Từ điển Anh Việt

 • blackfly

  * danh từ

  số nhiều blackflies

  giống rệp vừng, nhỏ màu đen

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • blackfly

  blackish aphid that infests e.g. beans and sugar beets

  Synonyms: bean aphid, Aphis fabae

  small blackish stout-bodied biting fly having aquatic larvae; sucks the blood of birds as well as humans and other mammals

  Synonyms: black fly, buffalo gnat