attic stairs nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

attic stairs nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm attic stairs giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của attic stairs.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • attic stairs

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    thang tầng áp mái