atomic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

atomic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm atomic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của atomic.

Từ điển Anh Việt

 • atomic

  /ə'tɔmik/

  * tính từ

  (thuộc) nguyên tử

  atomic scientist: nhà bác học nguyên tử

  atomic weight: trọng lượng nguyên tử

  atomic warface: chiến tranh nguyên tử

  atomic bomb: bom nguyên tử

  atomic theory: thuyết nguyên tử

  atomic number: số nguyên tử

 • atomic

  (Tech) thuộc nguyên tử

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • atomic

  * kỹ thuật

  nguyên tử

  toán & tin:

  không thể phân chia

  thuộc nguyên tử

  xây dựng:

  thuộc về nguyên tử

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • atomic

  of or relating to or comprising atoms

  atomic structure

  atomic hydrogen

  immeasurably small

  Similar:

  nuclear: (weapons) deriving destructive energy from the release of atomic energy

  nuclear war

  nuclear weapons

  atomic bombs

  Antonyms: conventional