atomic volume nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

atomic volume nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm atomic volume giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của atomic volume.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • atomic volume

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    thể tích nguyên tử