atomic pile nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

atomic pile nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm atomic pile giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của atomic pile.

Từ điển Anh Việt

  • atomic pile

    pin nguyên tử (dạng đầu tiên của lò phản ứng hạt nhân)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • atomic pile

    * kỹ thuật

    lò phản ứng nguyên tử

Từ điển Anh Anh - Wordnet