atomic constant nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

atomic constant nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm atomic constant giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của atomic constant.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • atomic constant

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    hằng số nguyên tử