atomical nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

atomical nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm atomical giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của atomical.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • atomical

    * kỹ thuật

    nguyên tử