atomically nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

atomically nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm atomically giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của atomically.

Từ điển Anh Việt

  • atomically

    xem atomic