atomic group nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

atomic group nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm atomic group giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của atomic group.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • atomic group

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    nhóm nguyên tử