atomic spectra nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

atomic spectra nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm atomic spectra giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của atomic spectra.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • atomic spectra

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    phổ nguyên tử