atomic physics nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

atomic physics nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm atomic physics giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của atomic physics.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • atomic physics

  * kỹ thuật

  điện lạnh:

  vật lý nguyên tử

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • atomic physics

  Similar:

  nuclear physics: the branch of physics that studies the internal structure of atomic nuclei

  Synonyms: nucleonics