atomic heat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

atomic heat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm atomic heat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của atomic heat.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • atomic heat

    * kỹ thuật

    đo lường & điều khiển:

    nhiệt dung nguyên tử