atomic economy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

atomic economy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm atomic economy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của atomic economy.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • atomic economy

    * kinh tế

    kinh tế kinh doanh nhỏ