atomic orbit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

atomic orbit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm atomic orbit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của atomic orbit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • atomic orbit

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    quỹ đạo nguyên tử