atomic nucleus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

atomic nucleus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm atomic nucleus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của atomic nucleus.

Từ điển Anh Việt

  • atomic nucleus

    (Tech) hạt nhân nguyên tử, hạt tâm

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • atomic nucleus

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    hạt nhân nguyên tử