atomic binding nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

atomic binding nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm atomic binding giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của atomic binding.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • atomic binding

    * kỹ thuật

    vật lý:

    liên kết nguyên tử