atomic(al) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

atomic(al) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm atomic(al) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của atomic(al).

Từ điển Anh Việt

  • atomic(al)

    (thuộc) nguyên tử