atomic beam nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

atomic beam nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm atomic beam giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của atomic beam.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • atomic beam

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    chùm (tia) nguyên tử