atomic battery nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

atomic battery nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm atomic battery giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của atomic battery.

Từ điển Anh Việt

  • atomic battery

    (Tech) pin nguyên tử