atomic shelter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

atomic shelter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm atomic shelter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của atomic shelter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • atomic shelter

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    hầm tránh bom nguyên tử