atomic reactor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

atomic reactor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm atomic reactor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của atomic reactor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • atomic reactor

    * kỹ thuật

    vật lý:

    lò phản ứng nguyên tử

Từ điển Anh Anh - Wordnet