atomic mass nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

atomic mass nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm atomic mass giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của atomic mass.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • atomic mass

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    khối lượng nguyên tử

Từ điển Anh Anh - Wordnet