atomic hydrogen nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

atomic hydrogen nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm atomic hydrogen giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của atomic hydrogen.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • atomic hydrogen

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    hiđro nguyên tử