atomic weight nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

atomic weight nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm atomic weight giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của atomic weight.

Từ điển Anh Việt

  • atomic weight

    (Tech) trọng lượng nguyên tử

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • atomic weight

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    nguyên tử lượng

Từ điển Anh Anh - Wordnet