atomic boiler nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

atomic boiler nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm atomic boiler giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của atomic boiler.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • atomic boiler

    * kỹ thuật

    lò phản ứng nước sôi