atomic waste nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

atomic waste nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm atomic waste giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của atomic waste.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • atomic waste

    * kinh tế

    chất thải hạt nhân