atomic gas nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

atomic gas nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm atomic gas giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của atomic gas.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • atomic gas

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    khí nguyên tử