atomics nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

atomics nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm atomics giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của atomics.

Từ điển Anh Việt

  • atomics

    /ə'tɔmiks/

    * danh từ, số nhiều dùng như số ít

    nguyên tử học

  • atomics

    (Tech) kỹ thuật nguyên tử