atomic cocktail nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

atomic cocktail nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm atomic cocktail giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của atomic cocktail.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • atomic cocktail

    an oral dose of radioactive substance used in treatment and diagnosis of cancer

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).